Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas te Helmond. Een kopie van de algemene voorwaarden is te verkrijgen bij de balie in onze winkel aan de Veestraat 24E te Helmond.

Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas – eenmanszaak
Kamer van koophandel nummer: 89417186
Btw-id: NL004726690B86

Artikel 1. Geldigheid voorwaarden en aansprakelijkheid.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge voorstellen en alle werkzaamheden van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas/eventuele medewerkers en eventuele derden die werkzaamheden verrichten of hebben verricht voor opdrachtgever. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas is Nederlands recht van toepassing. Voorstellen (offertes) zijn pas geldig na bevestiging van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas.

1.2 Afwijkende voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend. Afwijkende voorwaarden zijn steeds slechts één situatie geldig en lopen niet stilzwijgend door in verdere opdrachten.

1.3 Elke overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke opdrachtverlening door opdrachtgever en acceptatie daarvan door Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas.

1.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste (adres)gegevens. Ook voor wijziging in de gegevens ten tijde van de opdracht.

1.5 Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

1.6 De aan Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas aangeboden goederen zullen altijd ter plekke worden bekeken en beoordeeld op schade, vlekken, of andere bijzonderheden. Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas zal opdrachtgever hier op wijzen en dit beschrijven op de opdrachtbon. Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas kan vragen om een paraaf/handtekening ter bevestiging van de gevonden onvolkomenheden op de opdrachtbon.

1.7 Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas is niet aansprakelijk voor beschadigingen tijdens het uitpakken tijdens het aanbieden van goederen van opdrachtgever.

1.8 Iedere aansprakelijkheid van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas tegenover opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas wordt uitbetaald. Opdrachtgever vrijwaart Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas tegen aanspraken van derden, welke aanspraken op enigerlei wijze verband houden met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

1.9 Opdrachtgever dient zich te realiseren dat er bij sommige handelingen uitgevoerd door Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas altijd risico’s zijn verbonden. Met name bij opspannen en opplakken van het te behandelen werk. Fixeren of lamineren is altijd de verantwoording van opdrachtgever. Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas zal met de grootst mogelijke voorzichtigheid te werk gaan, mocht het toch beschadigd raken zal dit zo goed mogelijk worden hersteld, maar het is altijd mogelijk dat er onherstelbare schade ontstaat. Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas is hiervoor niet aansprakelijk.

1.10 Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en gegevens die op de website geplaatst zijn. Alle informatie kan door ons te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd en/of verwijderd.

1.11 Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas is niet aansprakelijk voor enige schade. Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas is niet aansprakelijk voor schade bij de afnemer en/of derden, waaronder gevolg-, bedrijfs- en/of letselschade, die direct of indirect het gevolg is van zaken en verpakkingsmaterialen die door Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas aan opdrachtgever zijn geleverd, bijvoorbeeld in verband met het aanwezig zijn en/ of toepassen en/of het gebruiken en/of het in de handel brengen van de door Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas aan koper geleverde zaken en verpakkingsmaterialen, al dan niet overeenkomstig het advies van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas. Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan opdrachtgever en/of derden op andere wijze door Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas veroorzaakt en/of aan hem toe te rekenen, schade die is ontstaan als gevolg van opzet en grove schuld van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas daarvan uitgesloten en onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid terzake van gebrekkige producten (productaansprakelijkheid). Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas erkent ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gedragingen van werknemers van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas of van door haar ingeschakelde hulppersonen, schade die is ontstaan als gevolg van opzet en grove schuld van werknemers van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas of van door haar ingeschakelde hulppersonen daarvan uitgesloten. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas beperkt tot het bedrag van de koopsom der betreffende zaken of –indien dit bedrag hoger is- het bedrag dat Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas zelf op zijn toeleveranciers of assuradeuren kan verhalen. Bij schade aan zaken c.q. gebreken in de leverantie die voor rekening en/of risico van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas komen, dient de koper alle medewerking te verlenen die Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas behoeft om de bedoelde schade te kunnen verhalen op diens verzekeraar, diens toeleveranciers, diens vervoerder of enig andere derde van wiens zaken/diensten Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas gebruik heeft gemaakt. Indien de koper enig aan de bestelling of opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas van aansprakelijkheid terzake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas vervalt.

Artikel 2. Prijzen en aanbetaling

2.1 De door Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas gehanteerde prijzen zijn in euro’s. Alle prijzen zijn vrijblijvend en door Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas in te trekken.

2.2 Getoonde winkelprijzen en internetprijzen zijn inclusief btw en exclusief leveringskosten. Kosten voor verzending/levering worden apart gemeld, of in overleg afgesproken.

2.3 Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas kan te allen tijde een gehele, of gedeeltelijke aanbetaling eisen van gegeven opdrachten door opdrachtgever. Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas is gerechtigd uitvoering van de opdracht op te schorten tot voldaan is aan de gehele, of gedeeltelijke aanbetaling.

2.4 Prijzen van opdrachten en goederen worden eerst door Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas gecommuniceerd en niet achteraf. Er wordt pas begonnen aan werkzaamheden en uitvoering van de overeenkomst als de prijs is gecommuniceerd en er geen annulering uit voort vloeit van opdrachtgever.

2.5 Indien opdrachtgever na 30 dagen na kennisgeving van voltooiing van de opdracht de goederen niet opgehaald heeft is Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas gerechtigd 3% van het factuurbedrag te rekenen per maand. Opdrachtgever ontvangt per kwartaal een overzicht van het verschuldigde bedrag per factuur via post en/of e-mail. Tevens is Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas per aanmaning gerechtigd €7,50 te rekenen aan administratiekosten.

2.6 Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas is gerechtigd te allen tijde bij in gebreke van betaling de zaak over te dragen aan een incasso partij en is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de koper alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

2.7 Mochten zich na de totstandkoming van een overeenkomst tussen Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas en koper, maar vóór levering wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren, zoals grondstof-, materiaal- of arbeidskosten, overheidsmaatregelen, assurantiepremies, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., dan zal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de dienovereenkomstig door Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas aangepaste prijs gelden. Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas zal opdrachtgever van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 3. Levering

3.1 Levering geschied door een door Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas geselecteerde vervoerder. Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas is niet aansprakelijk voor schade, verlies, waardevermindering, vertraging, of vermissing van goederen.

3.2 Aangeboden producten in de fysieke winkel zijn altijd voor vervoer opdrachtgever. Na het verlaten van het pand is er geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade, vermissing, of andere aansprakelijkheid anderszins.

3.3 Levertijden gelden niet als fatale termijnen, maar als richtlijn. De levertijd zal bij aankoop, of een redelijke termijn na aankoop gecommuniceerd naar opdrachtgever. Bij een niet tijdige levering dient Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas schriftelijk in gebreke gesteld te worden. Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas zal er alles aan doen om levertijden billijk te houden.

3.4 Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas is niet verantwoordelijk voor foutieve aflevergegevens van opdrachtgever en de daaruit ontstane situaties. Eventuele extra afleverkosten zijn voor rekening opdrachtgever.

3.5 Afgeleverde goederen die online zijn besteld en geleverd dienen altijd gecontroleerd te worden op gebreken, schade. De koper dient dit binnen 48 uur schriftelijk (brief/e-mail) te melden. Indien deze periode verstrijkt wordt er vanuit gegaan dat de goederen de opdrachtgever in goede staat te hebben ontvangen. Goederen in de fysieke winkel dienen eveneens gecontroleerd te worden op gebreken en schade. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op opdrachtgever over op het moment waarop werken aan opdrachtgever in handen zijn overgegeven.

3.6 Indien Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas aansprakelijk is zal deze een redelijke schadevergoeding betalen met als hoogste bedrag het factuurbedrag van het individuele betreffende goed. Eerst zal Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas proberen om het product eventueel te vervangen, of anderszins aan de overeenkomst proberen te voldoen.

Artikel 4. Annuleren

4.1 Tot de opdracht in daadwerkelijke uitvoering is kan er mondeling en telefonisch zonder bijkomende kosten geannuleerd worden door opdrachtgever.

4.2 Indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan de gehele betaling blijven alle materialen en onderdelen, inclusief objecten van opdrachtgever, eigendom van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas tot betaling heeft plaatsgevonden.

4.2 Indien Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas is gestart met uitvoering van de opdracht zijn de tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd bij annulering. Indien de werkzaamheden zijn voltooid kan niet meer tussentijds worden geannuleerd. Werkzaamheden kunnen gezien worden als voltooid indien dit aan opdrachtgever is medegedeeld.

4.3 Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas kan te allen tijde de overeenkomst ontbinden indien de werkzaamheden niet geheel, of gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd. Als door opdrachtgever veroorzaakte situatie toerekenbaar is zijn de reeds gemaakte kosten en geleden schade voor opdrachtgever. Goederen van opdrachtgever kunnen dan in overleg worden opgehaald na is voldaan aan betaling van de kosten en/of schade.

4.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 5. Retour

5.1 Retourneren van op maat gemaakte op maat gemaakte goederen aangeschaft in de winkel is niet mogelijk. Het is binnen tien kalenderdagen mogelijk om te ruilen voor niet op maat gemaakte goederen. Indien het oorspronkelijke bedrag hoger is dan het te ruilen goed, dan mag er iets uitgezocht worden tot het oorspronkelijke factuurbedrag is bereikt.

5.2 Retour van op maat gemaakte goederen is niet mogelijk. Dit geldt voor op maat gemaakte kunstwerken, bestelde kunstwerken waarheen aanpassing op is uitgevoerd en op inlijstwerken.

5.3 Retour van goederen online is mogelijk binnen 14 dagen. Bijkomende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.4 Retouren zijn alleen mogelijk indien er geen sprake is van schade.

Artikel 6. Overmacht

6.1 Door overmacht kan een werk helemaal vernietigd, beschadigd of zoekraken, denk aan brand, diefstal of menselijke fouten. Hierbij zal een zo goed mogelijke oplossing worden gezocht ter vervanging van het in te lijsten werk. Opdrachtgever dient zich te realiseren dat dit een risico is van het vak van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas.

6.2 Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas kan zo lang er sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Duurt de opschorting langer dan twee maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder verplichting van vergoeding van schade, of andere mogelijke kosten aan de andere partij ontstaan ten gevolge van de overmacht.

Artikel 7. Voorzorgsmaatregelen en verwachtingen geleverde werken.

7.1 Geleverde werkzaamheden van Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen vanuit de branche die op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Hieronder wordt onder andere verstaan lichte afwijkingen in kleur of uiterlijk van gebruikte materialen.

7.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juist gebruik van de geleverde werken. Zoals (niet- limitatief bedoelde voorwaarden): een luchtvochtigheid voor de werken tussen 40-60%, een stabiele temperatuur van 7-25 graden (gemiddelde temperatuur bij voorkeur is 18 graden Celsius), een maximale temperatuurschommeling van 10 graden in 24 uur (dus indien mogelijk niet in de slaapkamer, kelder, gang, of buiten), vochtige muren, vochtige opslag, vochtigheid tijdens vervoer, niet direct bloot te stellen aan zonlicht, vervoer zonder stoffen handschoenen, een juiste reiniging zonder water en aantastende stoffen van lijst/glas/plexiglas/kunstwerk, verkeerd hanteren en vervoeren van het werk wat leidt tot bijvoorbeeld glasbreuk. Probeer aantasting door rook, stof en ongedierte te beperken. Bevestiging aan de muur is op eigen risico.

7.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor controle van het werk. Professionele inspectie door Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas, of andere capabele instantie is aan te raden elke 5 jaar.

7.4 Verschuiving, verplaatsing, werking, of afgeven van het kunstwerk is altijd te verwachten. Ook indien een werk is gefixeerd is het te verwachten dat na verloop van tijd bijvoorbeeld er zich een stoflaagje vormt in een inlijsting. Ook is een epoxylaag onderhevig aan putjes tijdens het gietwerk. Dit blijft handwerk.

Artikel 8. Persoonsgegevens

8.1 Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas noteert enkel de gegevens die nodig zijn voor de opdracht. Deze zijn enkel bedoeld voor communicatie omtrent levertijden, onvoorziene zaken, voltooiing van het werk en herinneringen ten aanzien van het ophalen van werken.

8.2 Indien opdrachtgever of bezoeker gegevens heeft verstrekt voor acties, of andere reclame doeleinden zal Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas enkel de gegevens gebruiken zoals verwacht. Gegevens zullen nooit verstrekt worden aan derden. Met uitzondering in het geval van wanbetaling.

8.3 Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas zal binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid altijd de privacy bewaken van opdrachtgever en potentiële opdrachtgevers.

Artikel 9. Garantie.

9.1 Vanaf de dag van facturering, of betaling in de winkel is voor de periode van vijf jaar garantie van toepassing op zaken die aanwijsbaar het gebrek aantonen van de inlijsting tijdens het inlijstproces. Alle geleverde werken dienen bij voorkeur bij afhalen gecontroleerd te worden en deze dienen bij voorkeur elke vijf jaar te worden controleert door Lijstenmakerij & kunsthandel De Haas op aantasting van zaken als vocht, ongedierte, zuren uit gebruikte materialen, etc. Voor een juist gebruik zie bijvoorbeeld 7.2. Met name bij werken met een hoge economische of emotionele waarde. Verantwoording voor een tijdige inspectie hoort toe aan opdrachtgever.